Можливості високошвидкісної 64-спіральної комп’ютерної томографії в діагностиці ураження периферичних і коронарних артерій

  19.03.2015

14Мульти-спіральна комп’ютерна томографія (МСКТ) для діагностики атеросклеротичного ураження судин стала використовуватися c 90-х років минулого століття. На початку розвитку методу пряма візуалізація коронарних артерій була неможлива,

зважаючи низької роздільної здатності і високого відсотка артефактів руху, тому атеросклеротичне ураження артерій оцінювалося за допомогою підрахунку змісту внутрішньосудинного кальцію.

Кількісна оцінка коронарного кальцинозу заснована на коефіцієнті рентгенівського поглинання і площі кальцинатов. Згідно з цією шкалою, коронарний кальциноз визначається як ділянка щільністю більше 130 HU. Кальцієвий індекс (КІ) за методом Агатстона, визначається як добуток площі кальцинованого поразки на фактор щільності. Було відзначено, що КІ відображає прогноз ураження серцево-судинної системи і безпосередньо корелює з частотою розвитку атеросклерозу: чим вище показник, тим більше ризик атеросклеротичного ураження. Наприклад, при низькому КІ від 10 од. і нижче — ймовірність атеросклерозу вінцевих артерій становить не більше 5-10%. При помірному КІ від 11 до 100 од., Можливість наявності 50% звуження — не більше 20%, при КІ 101-400 од. — 75%, тобто помірно високий ризик атеросклерозу. А при високому КІ, більше 400 ед. — ймовірність атеросклеротичного ураження коронарних артерій близько 90%.

КІ є предиктором розвитку майбутніх серцево-судинних катастроф, частота випадків достовірно зростала зі збільшенням показника. Зі створенням 4-х в 1999 році, а потім 8-ми спіральних комп’ютерних томографів в 2001 з’явилася можливість діагностики не тільки статичних об’єктів c оцінкою непрямих ознак атеросклеротичного ураження, але й безпосередньої візуалізації стану коронарного русла. Але, на жаль, через високу частоти появи дихальних артефактів або виникаючих помилок, що реєструються від руху серця при використанні комп’ютерних томографів (КТ) з невеликою кількістю спіралей, широкого розвитку дана методика не отримала. Тому була поставлена мета, створити високошвидкісні системи, що дозволяють отримувати зображення зі швидкістю одного серцевого циклу, тобто менше 500 мс (що становить час повного обороту трубки), необхідного для якісної візуалізації коронарних артерій. Розвиток технології йшло дуже швидко, і в кінці 2001 року з’явилися 16-ти, а потім і 32-х і 40-спіральні КТ системи, але дана задача остаточно не була вирішена. Лише на порозі 2005 року, в арсеналі лікаря з’явилися неінвазивні 64-МСКТ, що дозволяють ще швидше отримувати зображення, з реконструкцією об’ємного зображення менш 0,5Х0,5Х0,6 мм.

Доведене в прямому порівнянні перевагу 64-спіральних КТ над 16-ти проявилося в більш високого ступеня достовірності візуалізації, зі значно меншим відсотком артефактів руху. Причиною цьому є:

 1. більш висока швидкість обороту трубки: 330-420 проти 375-500 мс,
 2. найкраща роздільна здатність: 0,4-0,6 проти 0,75 мм,
 3. менший тимчасовий дозвіл: 165-210 проти 188-250

Крім цього, при 64 МСКТ сканування займає менший час — 6-13с проти 15-25С (у 16-спіральної), а також потрібно менший обсяг контрастної речовини: 50-80 мл проти 70-100, що дозволяє знизити ризик ускладнень. Тому, в даний час, поряд з інвазивними методами, саме 64 МСКТ отримала найбільш широке поширення для діагностики захворювань коронарних і периферичних артерій.

Можливості 64 МСКТ в діагностиці

64 МСКТ використовується в діагностиці серцево-судинної системи при:

 1. Ішемічної хвороби серця (ІХС)
 2. Захворюваннях аорти (коарктации, аневризми, диссекции і т. д.)
 3. Ураженні периферичних артерій (облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, атеросклероз сонних артерій і т. д.)
 4. Міокардитах
 5. Перикардитах
 6. Інфекційних ендокардітах
 7. Тромбоемболії легеневої артерії
 8. Вроджених аномаліях розвитку серцево-судинної системи
 9. Набутих вадах серця (наприклад, кальциноз аортального клапана з розвитком стенозу або недостатності і т. д.)
 10. Аритміях.

1-ris_1

Рис.1. 3-D реконструкція коронарних артерій при МСКТ. Візуалізуються стовбур ЛКА, ПМЖА, ПКА по всій довжині.

 1. коронарних артерій серця.

Високороздільна здатність 64 МСКТ дозволяє:

 • достовірно візуалізувати коронарні артерії, з уточненням локалізації атеросклеротичного ураження, виявлення аномалій розвитку вінцевих судин серця (рис №1,5,17).
 • визначати спроможність аорто-коронарних шунтів і внутрішньосудинних ендопротезів (стентів) (рис №4).
 • проводити підрахунок КІ, з метою уточнення прогнозу захворювання.
 • відзначати порушення перфузії та життєздатності міокарда у хворих в ранні і більш пізні терміни інфаркту міокарда.
 • оцінювати скорочувальну здатність серця.
 • вивчати стан перикарда, клапанів серця (рис №18-23,29-30).

Візуалізація атеросклеротичного ураження коронарних артерій за допомогою МСКТ є альтернативою інвазивної коронарографії (КАГ) (рис № 5) і використовується як при доведеній ІХС, при підозрі на ІХС, так і у асимптоматических хворих з метою діагностики, виявлення груп ризику та визначення їх подальшого прогнозу.

В тому числі показанням для проведення дослідження є:

 1. атипові болі в грудній клітці,
 2. наявність факторів ризику:
 • артеріальна гіпертензія,
 • гіперліпідемія,
 • ожиріння,
 • цукровий діабет,
 • куріння,
 • високий КІ,
 • обтяжений сімейний анамнез коронарної хвороби серця, раптової смерті, ураженні периферичних артерій.

3. стрию коронарні синдроми, інфаркти міокарда без підйому ST для оцінки ураження вінцевих артерій серця. МСКТ дозволяє діагностувати можливі ускладнення при інфаркті міокарда, наприклад, розрив міжшлуночкової перегородки (рис № 2), а так само розвиток аневризми лівого шлуночка (рис № 3).

1-ris_2

Рис.2. МСКТ серця. Аневризма в області верхівки лівого шлуночка (стрілка), кальциноз коронарних артерій.

1-ris_3

Рис.3. МСКТ серця. Розрив міжшлуночкової перегородки при гострому інфаркті міокарда (стрілка).

4. стани після перенесених після операцій аорто-коронарного шунтування (АКШ) або чрезкожной транслюмінальної ангіопластики коронарних артерій (ЧТКА) з імплантацією стентів для визначення спроможності аорто-коронарних шунтів або внутрішньосудинних ендопротезів (рис.№ 4).

1-ris_4

Рис.4. 3-D реконструкція у пацієнта після АКШ і ЧТКА зі стентуванням.

Малюнок ліворуч: стрілками відзначені аорто-коронарні шунти. Малюнок справа: стеноз проксимального сегмента коронарної артерії і нижче — функціонуючий стент.

1-ris_5

 Рис.5. КАГ (E, F) і МСКТ коронарних артерій (A, B, C, D). Гемодинамічно значущий стеноз ПКА (стрілки).

 1. Екстра-та інтракраніальних судини.

МСКТ екстра-та інтракраніальних судин проводиться при: судинному ураженні головного мозку, порушення мозкового кровообігу — це свідчення для вивчення анатомії інтракраніальних судин, судин шиї з метою виключення аномалій розвитку, в тому числі виявлення всіляких мальформаций артерій (рис. №6-7), а також для виключення атеросклеротичного ураження екстра — та інтракраніальних артерій у хворих, які перенесли гостре порушення мозкового кровообігу або транзиторні ішемічні атаки (рис №8). Одночасно з дослідженням артерій проводиться реконструкція анатомії головного мозку, з виявленням найдрібніших ушкоджень (пухлин, гематом і т.д.), розміром від 0,4-0,6 мм. Точна діагностика при МСКТ дозволить визначити причину захворювання, локалізацію ураження, що необхідно для визначення тактики подальшого лікування.

1-ris_6-7

Рис.6-7. Діагностована аневризма артерії при МСКТ інтракраніальних артерій (стрілки).

1-ris_8

 Рис.8. МСКТ 3-D реконструкція сонних артерій. Стеноз лівої внутрішньої сонної артерії (стрілка).

III Дуга аорти, грудна і черевна аорта.

При виявленні або підозрі на аномалії розвитку аорти та її гілок, наслідки аортіта, атеросклеротичному ураженні аорти з розвитком аневризми — це далеко весь перелік захворювань, які потребують проведення 64 МСКТ. Також показана можливість візуалізації диссекции аневризми аорти будь-якої локалізації.

Цікавий клінічний випадок, описаний Leschka S. з співавт. (2005) — при проведенні ендоваскулярної корекції з приводу коарктації аорти, у хворого з’явилися болі в області спини, екстрено виконана 64 МСКТ дозволила діагностувати гостру діссекцію аорти, після чого пацієнтові виконана відкрита аортопластіка.

Можливість високоточної анатомо-топічної діагностики, достовірність, швидкість одержуваної інформації визначає необхідність в напрямку хворих з такою патологією на МСКТ.

1-ris_9

Рис.9. МСКТ у пацієнта з коарктацией аорти (А, В) (стрілка). Аортографія (С, D). Контроль за ефективністю ендоскопічного лікування, подальше спостереження (E, F).

Також МСКТ використовується для контролю після хірургічного лікування коарктації аорти (рис №9).

1-ris_10

Рис.10. МСКТ у пацієнта з коарктацией аорти.

1-ris_11

Рис.11. Аномалія розвитку, подвійна дуга аорти (стрілки).

Наступне показання для обстеження черевної аорти та її гілок — це злоякісна артеріальна гіпертензія для виявлення стенозу ниркових артерій (рис № 12).

1-ris_12

Рис.12. МСКТ у пацієнта з вазоренальної артеріальною гіпертензією. Стеноз правої ниркової артерії (стрілка).

Клінічна картина стенозирующего поразки гілок аорти також вимагає уточнення, таким пацієнтам можливе проведення інвазивної аортоангіографіі (ААГ) або більш зручної МСКТ (рис №.13,14).

1-ris_13-14

Ріс.13-14. МСКТ 3-D реконструкція черевної аорти і периферичних артерій. Справа: стеноз верхньої мезентериальной артерії (стрілка). Зліва: оклюзія правої клубової артерії (стрілка).

 1. Периферичні артерії верхніх і нижніх кінцівок.

Клініка ураження периферичних артерій, особливо при цукровому діабеті, ускладненому діабетичної ангіопатій — це показання для направлення на МСКТ. Наступна група пацієнтів — це курці зі стажем. Доведено пряме пошкодження ендотелію судинної стінки при курінні тютюну, тому частота облитерирующих захворювань артерій у таких хворих значно вище. Результати дослідження допоможуть лікарю у виборі проведеної терапії, в тому числі малоінвазивного ендохірургіческого способу лікування.

1-ris_15-16

Ріс.15-16. 3-D реконструкція периферичних артерій при МСКТ. Оклюзія лівої підколінної артерії (стрілка). Множинні атеросклеротичні ураження, правої стегнової і правої підколінної артерії.

 1. МСКТ серця.

Крім безпосередньої візуалізації коронарних артерій, одночасно, за одне дослідження, 64 МСКТ дозволяє неінвазивної діагностувати різні аномалії розвитку серця та прилеглих судин, включаючи клапанну патологію. У даній ситуації метод використовується для більш точної анатомічної діагностики, необхідної для подальшого лікування, а так само дозволяє одним дослідженням замінити проведення безлічі інших. Наприклад, у пацієнта з дегенеративним стенозом аортального клапана, аневризмою початкового відділу аорти перед планованим протезуванням клапана і початкового відділу аорти необхідно оцінити коронарний резерв, для можливого подальшого одномоментного виконання протезування з АКШ. 64 МСКТ замінить діагностичну КАГ, ААГ і ЕхоКГ, що значно прискорить час обстеження хворого, не знижуючи при цьому діагностичної цінності.

1-ris_17

Рис.17. Аномалія розвитку коронарних артерій. ЛКА бере початок від ПКА (стрілка).

Швидкість і достовірність дослідження важливі в багатьох клінічних ситуаціях, наприклад, описана можливість діагностики розриву аневризми синуса Вальсальви при гострому інфаркті міокарда з допомогою 64 МСКТ, цікаво, що в представленому випадку розрив не був визначений при проведенні ЕхоКГ. Швидка і точна діагностика при застосуванні 64 МСКТ вкаже лікаря у виборі відповідної тактики лікування, не втрачаючи дорогоцінного часу.

За допомогою МСКТ описана можливість візуалізації бікуспідального аортального клапана (рис № 20,21), виявлення вегетацій на аортальному клапані при інфекційному ендокардиті (рис № 24).

1-ris_18-19

Ріс.18-19. МСКТ. Артальний клапан (ліворуч), мітральний і аортальний клапани (праворуч). Норма.

Відомо, що пацієнти з бікуспідальним аортальним клапаном мають високий ризик розвитку аневризми висхідного відділу аорти та її диссекции, тому у таких пацієнтів важлива точна діагностика ураження, для проведення своєчасної хірургічної корекції даної патології.

1-ris_20-21

Ріс.20-21. Зліва — бікуспідальний аортальний клапан (стрілка). Праворуч-кальцинований бікуспідальний аортальний клапан (стрілка).

1-ris_22-23

Ріс.22-23. Кальциноз аортального клапана (стрілка). Праворуч протез аортального клапана.

1-ris_24

Рис.24. Інфекційний ендокардит. Вегетації на аортальному клапані (стрілка).

З урахуванням високої візуальної здатності методу, МСКТ можна широко використовувати у хворих з різними порушеннями ритму серця. Особливо при:

1. Підозра на аритмогенну дисплазію правого шлуночка, для вивчення структур правого шлуночка (рис № 25).

1-ris_25

Рис.25. МСКТ серця. Візуалізується збільшений правий шлуночок (стрілка).

2. Вивчення стану порожнин серця у хворих з пароксизмальною формою ФП, або іншими порушеннями ритму.

3. Дослідженні перед і після радіочастотної абляції для оцінки можливих змін легеневих вен та анатомії серця (рис. № 26,27).

4. Ідентифікації тромбу у вушку лівого передсердя. У пацієнтів з пароксизмальними формами фібриляції передсердь, для рішення про подальшу тактику лікування необхідно уточнити наявність тромбу у вушку лівого передсердя. Звичайний спосіб діагностики — чрезпищеводная ЕхоКГ. Альтернатива чрезпищеводной ЕхоКГ — це проведення більш комфортною МСКТ.

1-ris_26

Рис.26. Додаткова права легенева вена (стрілка) виявлена при МСКТ (A) і трансторакальной ЕхоКГ (B). Загальна гирлі (подвійна стрілка) лівої легеневої вени виявлене при МСКТ (C) і трансторакальной ЕхоКГ (D).

1-ris_27

Рис.27. 64-МСКТ усть легеневих вен.

1-ris_28

Рис.28. МСКТ серця, міксома лівого передсердя (стрілка).

Інший напрямок для проведення 64 МСКТ — це діагностика новоутворень серця, інфільтрації міокарда при амілоїдозі, саркоїдозі (рис № 28). МСКТ за лічені хвилини дозволить з високим ступенем достовірності уточнити локалізацію ураження серця, а також дасть додаткову можливість вивчити стан кровообігу в вінцевих артеріях серця, провести оцінку перикардіальних структур, клапанів.

Ексудативний або рестриктивний перикардит або підозра на захворювання перикарда, в тому числі при запальних ураженнях міокарда — теж знаходяться в області застосування 64 МСКТ (ріс№ 29,30).

1-ris_29-30

Ріс.29-30. Ексудативний перикардит, випіт (стрілки).

 1. Легеневі судини.

МСКТ дозволяє візуалізувати крім серця та інші системи організму, тому додаткова візуалізація легеневої артерії, легенів (ріс.№31) дозволяє діагностувати тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА). Висока швидкість дослідження, достовірність одержуваних даних при 64 МСКТ, дозволить лікарю під час розпочати необхідну терапію.

1-ris_31

Ріс.31. МСКТ візуалізація серця, легенів, легеневих вен і артерій.

Методика проведення дослідження

МСКТ ангіографія заснована на техніці сканування протягом артеріальної фази під час швидкого пасажу контрастної речовини.

Спеціальної підготовки пацієнта до дослідження не потрібно. Виконується МСКТ в амбулаторному порядку. Хворий перебуває в положенні лежачи на спині. Після попереднього сканування, необхідного для точного визначення розташування цікавлять органів в обследуемой області, внутрішньовенно болюсом вводиться контрастна йодовмісні речовина, потім з невеликою затримкою починається сканування під контролем ЕКГ протягом трохи більше 10 секунд, в подальшому отримані дані обробляє комп’ютер. Повний час дослідження пацієнта займає близько 15-20 хвилин. Остаточні дані надалі доступні для аналізу та побудови 4-х мірних зображень.

Розвитку методу сприяли:

 1. висока діагностична цінність,
 2. відносна простота виконання,
 3. швидкість отримання інформації,
 4. зручність для пацієнта (відсутність необхідності в премедикації, в попередньої здачі аналізів і т.д.),
 5. а також те, що МСКТ є першою неінвазивної технікою візуалізації коронарних артерій, що не вимагає госпіталізації, без ризику інтра — і послеопрераціонних ускладнень.

Порівняння з іншими методами візуалізації

В даний час в медичній практиці для візуалізації серця та судинного русла використовуються:

 1. ультразвук (ЕХО — Допплер, внутрішньосудинне дослідження),
 2. магнітно-резонансна томографія (МРТ),
 3. инвазивная ААГ -і КАГ,
 4. сцинтиграфия міокарда,
 5. комп’ютерна томографія.

1-ris_32

Рис.32. Методика проведення дослідження.

Як відомо, інвазивна ААГ і КАГ є «золотим стандартом» в діагностиці уражень артерій, тому з появою МСКТ коронарних артерій, перед дослідниками було поставлено завдання — порівняти отримані результати з даними інвазивними методами візуалізації.

Велика кількість досліджень, присвячених даному питанню, показали, що 64 мультиспіральної КТ коронарних артерій при діагностиці гемодинамічно значущої стенотическої поразки (стеноз> = 50%) має в порівнянні з КАГ: чутливість 94%-100%, специфічність 95%-97%, позитивну передбачувану цінність 87%-97%, негативну передбачувану цінність 99%-100%. Наведені результати підтвердили ідентичність одержуваних результатів МСКТ і КАГ в діагностиці атеросклерозу вінцевих артерій (рис. №31).

Наступним «золотим» стандартом, але вже в діагностиці глобальної та регіональної функції лівого шлуночка, є МРТ. Проведені дослідження по прямому порівнянні високоразрешающей МРТ з 64-МСКТ, показали статистичне відповідність отриманих даних з вивчення стану серця у хворих з перенесеним інфарктом міокарда. У цій роботі Baks T et al. показали, що 64 МСКТ достовірно визначає площа зони некрозу міокарда в порівнянні з 1,5 Т МРТ.

1-ris_33

Рис.33. Пряме порівняння результатів селективної КАГ і 64-МСКТ. Справа: стеноз середнього сегмента ПКА (стрілки), ліворуч: стеноз проксимального сегмента ПМЖА (великі стрілки), в області поразки — візуалізуються включення кальцію.

Найбільш частим методом діагностики ІХС є проведення тестів з фізичним навантаженням. Пряме порівняння Dewey M. et al. (2006) у 80 пацієнтів тесту толерантності до фізичного навантаження з 16 МСКТ показало значну перевагу останньої методики у виявленні коронарної хвороби серця: чутливість склала 73% проти 91%, специфічність 31% проти 83% (р = 0,039) (КАГ завершувала дослідження, з метою точної верифікації ІХС). Резюмуючи вище викладене, зазначимо, що навіть 16 МСКТ має більш високу діагностичну цінність, ніж навантажувальні проби для реєстрації уражень коронарних артерій.

Безпосереднє порівняння 16-ти спіральної КТ коронарних артерій з КАГ показало що, чутливість, специфічність, позитивна і негативна предсказательная цінності составілі — 85-89%, 98%, 90-91%, 96-98% відповідно, c доведено великим відсотком артефактів руху, ніж у 64 МСКТ. Ці дані вказали на меншу діагностичну можливість 16-ти спіральної КТ, ніж у 64-МСКТ. Garcia M.J. c співавторами (2006) після вивчення 187 пацієнтів з високим коронарним КІ (більше 600), зазначили, що чутливість 16-ти спіральної КТ була в діапазоні від 89% до 94%, а специфічність становила від 51% до 67%. У висновку автори вказують, що 16-ти спіральної КТ не є альтернативою діагностичної коронарографії, з причини великої цифри не діагностованих випадків ураження.

Зіставлення 2-х методик: вентрикулографии і 64 МСКТ, що використовуються для вивчення глобальної функції лівого шлуночка, показало статистичну ідентичність отриманих даних.

Проведене порівняння 64 МСКТ і внутрішньосудинного УЗД при стенозі внутрішньої сонної артерії, показало достовірне перевагу МСКТ у верифікації характеру атеросклеротичної бляшки.

Таким чином, сучасна 64 МСКТ не поступається інвазивних методів, які є «золотим стандартом»: КАГ і ААГ в діагностиці захворювань периферичних і коронарних артерій, маючи перед селективної КАГ має ряд переваг:

 1. у відносній простоті виконання діагностичної процедури,
 2. відсутності можливих інтра — і після операційних ускладнень,
 3. швидкості проведення дослідження та отримання інформації,
 4. відсутністю необхідності в госпіталізації,
 5. проведенні премедикації, що, в кінцевому рахунку, визначає зручність для пацієнта.

Крім вище поданих переваг перед КАГ, МСКТ дає додаткову характеристику атеросклеротичної бляшки (виявлення «м’яких» бляшок, ступеня кальцинозу і т.д.), Визначає систолическую функцію серця (за показниками діастолічного та систолічного об’ємів лівого і правого шлуночка, проводиться точний підрахунок фракції викиду), виявляє зони дискінезії міокарда лівого шлуночка (при побудові 4-вимірної об’ємного зображення), з додатковою оцінкою анатомії серця і судин. І що важливо для прогнозу, за МСКТ зберігається можливість визначати перфузионную здатність і оцінювати життєздатність міокарда, це особливо важливо для пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда та хворих із серцевою недостатністю.

Проведене порівняння Khare KR (2006) двох методик — стрес ЕхоКГ з 64 МСКТ показало більш високу ефективність останньої в діагностиці причин болю в грудній клітці.

Gerber TC зі співавт (2005р) відзначили ідентичність діагностичних даних при використанні трансторакальной ЕхоКГ і 16 МСКТ в реєстрації пролапсу задньої стулки мітрального клапана (рис. № 33), Alkadhi H. із співавт. (2006) і Gudrun M. зі співавт. (2006) для вивчення стенозу аортального клапана. Автори відзначають 100% чутливість і 97,3% специфічність МСКТ в діагностиці захворювань клапанного апарату серця.

1-ris_34

Рис.34. МСКТ серця по довгій осі (рис. Зліва) і ЕхоКГ по довгій осі в парастернальной позиції (рис праворуч). LA-ліве передсердя; LV-лівий шлуночок; RA-праве передсердя; RV-правий шлуночок. Пролапс задньої стулки мітрального клапана (стрілки).

Messika-Zeitoun D. та ін. (2006) при порівнянні можливостей трансторакальной ЕхоКГ і 16 МСКТ у вивченні площі мітрального клапана при мітральному стенозі вказали на більш точне вимірювання і анатомо-візуальне перевагу МСКТ перед ЕхоКГ, і запропонували використовувати дане дослідження у пацієнтів з поганим ультразвуковим вікном або перед протезуванням уражених клапанів.

1-ris_35

Рис.35. МСКТ з контрастуванням (білий і чорний кольори реверсировать для схожості з ЕхоКГ). Після адекватної орієнтації по довгій осі в 2 камерну позицію (A) в чотирьох камерну (B) зріз через мітральний клапан (C) вимір площі розкриття мітрального клапана (D).

Подібні дані представлені Gilard M. et al (206), які запропонували всім пацієнтам перед протезування аортального клапана проводити МСКТ, що дозволяє одночасно вивчити коронарний резерв серця і анатомічну характеристику аортального клапана.

Monique R.M. et al. (2005) опублікували результати прямого порівняння трансторакальной ЕхоКГ і МСКТ у 42 пацієнтів перед абляцией усть легеневих вен: виміряний діаметр усть легеневих вен був порівнянний, але при МСКТ відзначена вище частота виявлення додаткових гілок легеневих артерій.

1-ris_36

Рис.36. Вимірювання лівої нижньої легеневої вени (LIPV) при МСКТ (ліворуч) і при трансторакальной ЕхоКГ (праворуч). LA-ліве передсердя. LSPV-ліва верхня легенева вена.

Таким чином, МСКТ не поступається ультразвукового дослідження серця у вивченні поразок клапанів і структур серця, маючи при цьому значну перевагу в якості зображення плюс можливість одночасного обстеження коронарних артерій, з характерологической оцінкою атеросклеротичної бляшки і можливістю виявлення перфузійних порушень міокарда.

Можливості 16 МСКТ в діагностиці інтракраніальних аневризм показані Wintermark M. зі співавт. При зіставленні з ААГ виявилося, що чутливість, специфічність, точність результатів 16 МСКТ склали 94,8%, 95,2% і 94,9% відповідно.

Fraioli F. c співавт. (2006) при обстеженні 50 пацієнтів зі стенозом ниркових артерій, підтвердженим ААГ, відзначили високу чутливість, специфічність, точність, позитивну і негативну передбачувану цінність МСКТ (100%, 98,6%, 96,9%, 98,2% і 97.8% відповідно). Автори дослідження рекомендують більш широке використання МСКТ для діагностики даної патології.

Ряд дослідників порівняли ефективність 16 МСКТ з інвазивної ААГ при обстеженні стенозирующего атеросклерозу судин нижніх кінцівок. Bui T.D. et al. (2006) відзначили, що для всіх сегментів чутливість, специфічність склали: при стенозі <50%-86 і 90%, для 50-99%-79% і 89%, для окклюзий — 85% і 98% відповідно. Xiao-dan Zhang et al (2006) при оцінці сегментів з стенозом > 50%, вказали, що чутливість склала — 94.3%, специфічність — 98.4%, позитивна пророкуванная цінність — 92.7%, негативна пророкуванная цінність 98.7%. Таким чином вчені довели порівнянність результатів 16 МСКТ з ААГ в діагностиці уражень периферичних артерій, зазначивши значно меншій витрачений час для проведення дослідження: 2.5 +/- 0.3 хвилин при 16 МСКТ проти 37.5 +/- 5.2 у ААГ, p = 0.006.

Обмеження до використання МСКТ

У теж час МСКТ так само має деякі обмеження у використанні, подібні з КАГ і ААГ. Існують наступні протипоказання:

Абсолютні:

 1. важка і середньої тяжкості алергічна реакція на йод.

Відносні:

 1. ниркова недостатність тяжкого ступеня (креатинін плазми крові > 1,5 мкмоль/л).
 2. вагітність,
 3. важкий клінічний стан пацієнта, в тому числі важка ХСН,
 4. неможливість пацієнтом прийняти положення лежачи на спині,
 5. неможливість пацієнтом виконати затримку дихання до 15 сек.,
 6. виражене ожиріння, маса тіла більше 130 кг.,
 7. множинна мієлома,
 8. не компенсований гіпертиреоїдизм,
 9. феохромоцитома,
 10. постійна форма фібриляції передсердь,
 11. наявність в анамнезі тромбоемболії.

Обговорення

64-МСКТ судин і серця — це нові революційні можливості для лікарів інтервенційної медицини, кардіологів, неврологів і ангиологов, що дозволяють неинвазивно, без госпіталізації, в лічені хвилини отримувати зображення судин будь-якої локалізації діаметром від 0,1 до 0,3 мм, з максимальним комфортом для пацієнта.

Крім анатомо-топографічної точності, 64-спіральна КТ додатково оцінює функціональні здатності міокарда, що допоможе лікарю у виборі тактики лікування та визначення прогнозу захворювання.

В даний час, з появою 64 МСКТ знизиться необхідність в проведенні діагностичних КАГ і ААГ для вивчення стану коронарних і периферичних артерій, це значно зменшить кількість проведених інвазивних досліджень.

64 МСКТ розширює діагностичні можливості для лікарів усіх спеціальностей, оскільки не секрет, що багато фахівців не направляють пацієнтів на інвазивні обстеження, побоюючись ускладнень і дискомфорту, пов’язаних з виконанням інтраваскулярний маніпуляцій. Пацієнти, у яких проведення стрес-тестів неможливо або отримані сумнівні результати, застосування 64-МСКТ дозволить точно діагностувати ураження вінцевих артерій серця, що дозволить виключити масу кардиалгий, які переховуються під маскою ішемічної хвороби. У той же час, виявлене атеросклеротичне ураження серцево-судинної системи, дозволить більш ефективно проводити консервативне, і, при необхідності, хірургічне лікування (ангіопластика і АКШ).

Сучасна 64 мульти-спіральна комп’ютерна томографія не поступається інвазивних методів (КАГ і ААГ) у діагностиці захворювань периферичних і коронарних артерій, маючи при цьому ряд незаперечних переваг, таких як:

 1. неинвазивность
 2. відсутність необхідності в госпіталізації
 3. можливість анатомо-функціональної оцінки
 4. швидкість в отриманні візуальної інформації
 5. зручність для пацієнта

Новітній метод візуалізації судинного русла, не заперечує використання перевірених часом інвазивних методів, які становлять «золотий стандарт» діагностики, а є гідною їм альтернативою. 64 МСКТ — це новий помічник для лікаря-клініциста, що включає в себе можливості інших методів діагностики: УЗД, МРТ та ангіографії.

Крім вивчення серцево-судинної системи, 64 МСКТ дозволяє детально обстежити та інші системи організму з можливістю реконструкції порожнистих органів, тобто проведення віртуальної безконтактної колоно — або бронхоскопії. Але, в порівнянні з менш швидкісними 16-ти або 32-ти МСКТ, значної переваги при цьому не відзначено.

Подальший розвиток інноваційних технологій призведе до створення 128- і 256-МСКТ, які будуть мати ще більш високу ступінь діагностичної цінності, але із зростанням кількості спіралей значно збільшується променеве навантаження на досліджуваного.